Bài tập lượng giác chủ đề tìm tập xác định của hàm số

Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 – \sin 2x}}{{\cos 3x – 1}}\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{{2\pi }}{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{6},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {\frac{{1 – \cos 3x}}{{1 + \sin 4x}}} \)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – \frac{{3\pi }}{8} + k\frac{\pi }{2},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – \frac{\pi }{8} + k\frac{\pi }{2},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – \frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{2},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài 3. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \tan (2x – \frac{\pi }{4})\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{7} + \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{8} + \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{5} + \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{4} + \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài 4. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \sqrt {\frac{{1 + {{\cot }^2}x}}{{1 – \sin 3x}}} \)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{3},\frac{\pi }{6} + \frac{{n2\pi }}{3};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi ,\frac{\pi }{6} + \frac{{n2\pi }}{3};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi ,\frac{\pi }{6} + \frac{{n2\pi }}{5};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\pi ,\frac{\pi }{5} + \frac{{n2\pi }}{3};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài 5. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \frac{{\tan 2x}}{{\sqrt 3 \sin 2x – \cos 2x}}\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{5} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2};{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)