Bài tập trắc nghiệm lượng giác đầy đủ

Muốn học tốt bạn cần nhớ rõ bảng giá trị lượng giác. từ đó có thể giải các bài tập dưới đây dễ dàng hơn

Bài tập 1. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \tan (x – \frac{\pi }{4}).\cot (x – \frac{\pi }{3})\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,\frac{\pi }{3} + k\pi ;{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{4} + k\pi ,\frac{\pi }{5} + k\pi ;{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{4} + k\pi ,\frac{\pi }{3} + k\pi ;{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{5} + k\pi ,\frac{\pi }{6} + k\pi ;{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài tập 2. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \tan (2x + \frac{\pi }{3})\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{8} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài tập 3. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \tan 3x.\cot 5x\)

A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{3},\frac{{n\pi }}{5};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{5} + k\frac{\pi }{3},\frac{{n\pi }}{5};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{4},\frac{{n\pi }}{5};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{3},\frac{{n\pi }}{5};k,n \in \mathbb{Z}} \right\}\)

Bài tập 4. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau \(f(x) = \sin x\)

A. \({T_0} = 2\pi \)

B. \({T_0} = \pi \)

C. \({T_0} = \frac{\pi }{2}\)

D. \({T_0} = \frac{\pi }{4}\)

Bài tập 5. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau \(f(x) = \tan 2x,\)

A. \({T_0} = 2\pi \)

B. \({T_0} = \frac{\pi }{2}\)

C. \({T_0} = \pi \)

D. \({T_0} = \frac{\pi }{4}\)