Hỏi: Ở một loài thực vật, khi đem lai hai dòng thuần chủng thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng người ta thu được F$_{1}$ toàn thân cao, hoa đỏ. Cho các cây F$_{1}$ tự thụ phấn thu được F$_{2}$ phân li theo tỉ lệ: 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Mọi diễn biến trong quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ và con là như nhau. Nếu tiếp tục cho các cây F$_{2}$ giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở F$_{3}$ là:

Hỏi: Ở một loài thực vật, khi đem lai hai dòng thuần chủng thân cao, hoa đỏ với thân thấp, …