Hỏi: Loài động vật nào sau đây, ở giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

Hỏi: Loài động vật nào sau đây, ở giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

A. Chuột.

B. Chim sáo.

C.Linh dương.

D.Con voi.

Xem đáp án Chọn B

Nhóm loài Người, Động vật có vú, Ruồi giấm, Cây gai, Cây chua me Chim, Ếch nhái, Bò sát, Bướm, Dâu tây Bọ xít, Châu chấu, Rệp Bọ nhậy

Cặp NST giới tính Cái: XX

Đực:XY

Cái: XY

Đực: XX

Cái: XX

Đực: XO

Cái: XO

Đực XX