Hỏi: Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Hỏi: Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người.

II. Xác suất sinh con gái đầu lòng bị cả hai bệnh của cặp 15-16 là 1/36

III. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp 15-16 là 5/18.

IV. Xác suất để đứa con của cặp vợ chồng số 15 và 16 mang alen gây bệnh là 8/9.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn

      Chọn C

Bố mẹ bình thường sinh con bị cả bệnh → 2 bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.

A- không bị bệnh 1; a- bị bệnh 1

B- không bị bệnh 2; b- bị bệnh 2

I đúng, có thể biết kiểu gen của: (1),(2),(9),(10),(13),(14),(15):AaBb; (17)aabb

Người (15) có kiểu gen: AaBb

Người (16) có bố mẹ có kiểu gen: AaBb × AaBb → (16): (1AA:2Aa)(1BB:1Bb)

Cặp vợ chồng 15 -16: AaBb × (1AA:2Aa)(1BB:1Bb) ↔ (1A:1a)(1B:1b) × (2A:1a)(2B:1b)

XS con bị bệnh 1 là : $\frac{2}{3}\times \frac{1}{4}=\frac{1}{6}$; xs không bị bệnh là 5/6

XS con bị bệnh 2 là : $\frac{2}{3}\times \frac{1}{4}=\frac{1}{6}$ ; xs không bị bệnh là 5/6

II sai, XS sinh con gái đầu lòng bị cả hai bệnh của cặp 15-16 là $\frac{1}{6}\times \frac{1}{6}\times \frac{1}{2}=\frac{1}{72}$

III đúng, XS con đầu lòng chỉ bị 1 trong 2 bệnh là: $C_{2}^{1}\times \frac{5}{6}\times \frac{1}{6}=\frac{5}{18}$

IV đúng, Cặp vợ chồng 15 -16: AaBb × (1AA:2Aa)(1BB:1Bb) ↔ (1A:1a)(1B:1b) × (2A:1a)(2B:1b)

XS con của họ mang alen gây bệnh là $1-\frac{1}{2}A\times \frac{2}{3}A\times \frac{1}{2}B\times \frac{2}{3}B=\frac{8}{9}$