Cho phả hệ sau: trong đó các ô đen là người bị bệnh, các ô không màu là người bình thường và không có đột biến xảy ra trong các thế hệ. Khi cá thể II-1 kết hôn với cá thể có kiểu gen giống với II-2 thì xác suất họ sinh được một con trai bị bệnh và một con gái bình thường là bao nhiêu?

Cho phả hệ sau: trong đó các ô đen là người bị bệnh, các ô không màu là người bình thường và không có đột biến xảy ra trong các thế hệ. Khi cá thể II-1 kết hôn với cá thể có kiểu gen giống với II-2 thì xác suất họ sinh được một con trai bị bệnh và một con gái bình thường là bao nhiêu?

A. 18,75%

B. 9,375%

C. 2,34%

D. 4,69%

Trả Lời

Đáp án B

* Xác định tính trội lặn: Do II-4 và II-5 không bệnh nhưng sinh con bị bệnh à bệnh do gen lặn quy định.

* Bệnh nằm trên NST thường hay giới tính:

– Bố II-5 bình thường nhưng sinh con gái III-2 bị bệnh à bệnh không nằm trên NST giới tính

à bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.

Quy ước: A quy định tính trạng bình thường; a là gen gây bệnh.

– II-1 có kiểu hình bình thường nhưng có bố I-1 bị bệnh (aa) => II-1 có kiểu gen Aa.

– II-2 tương tự II-1 có kiểu gen Aa

II-1 kết hôn với người có kiểu gen giống II-2 là Aa

* Tính toán:

– Xác suất họ sinh được một con trai bị bệnh = 1/2 . 1/4= 1/8

– Xác suất sinh một con gái bình thường = 1/2 . 3/4= 3/8

=> Xác suất họ sinh được một con trai bị bệnh và một con gái bình thường là: 1/8 . 3/8 . 2 = 6/64 = 9,375%