Vòng tròn lượng giác

Muốn học tốt lượng giác, bạn cần phải nhớ kĩ vòng tròn lượng giác. Thông qua vòng tròn này ta biết được nhiều thông tin quan trọng. Dưới đây là vòng tròn lượng giác đầy đủ nhất mà em cần biết:

vòng tròn lượng giác
vòng tròn lượng giác

Trên hình là vòng tròn lượng giác mô tả các giá trị của cos, sin, tan, cot. Các giá trị đó được mô tả bằng bảng sau:

bảng giá trị lượng giác
bảng giá trị lượng giác